All posts by admin

Jednání kulatého stolu s podnikateli k návrhu nového Národního akčního plánu CSR

Dne 10. května 2018 se konalo jednání kulatého stolu s podnikateli k návrhu novému Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023 (NAP CSR). Jednání kulatého stolu zahájil Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu. Na začátku informoval přítomné o změnách, které proběhly od ledna 2018. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byly přesunuty organizace Platformy CSR, vydávání Newsletteru a správa národního portálu k CSR www.narodniportal.cz, u kterého v současné době probíhá systémové řešení nové podoby a jeho umístění.
Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu seznámil účastníky jednání s návrhem nového NAP CSR, s postupem jeho přípravy a časovým harmonogramem. „Materiál předložíme vládě do 30. září 2018“ informoval Pavel Vinkler. Upozornil na probíhající online konzultaci k NAP CSR, která je umístěna na webových stránkách MPO a na národním informačním portále o CSR, a ze které budou dle uvážení využity výstupy. Také informoval o publikování nového Newletteru, který je rovněž na stránkách MPO a národním portále k CSR.
Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR prezentoval Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. z odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu. Veřejná online konzultace probíhala od poloviny prosince 2017 do konce března 2018 a vyplynulo z ní, že se 80 % subjektů zabývá CSR a více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR. Za nejpřínosnější aktivity CSR v organizaci považují respondenti péči o zaměstnance, sociální oblast, dárcovství a environmentální odpovědnost.
Dále převzala slovo Ing. Hana Šimková ze stejného odboru a vedla diskuzi k návrhu NAP CSR. Podrobně se prodiskutovaly všechny kapitoly včetně navržených aktivit. Účastníci jednání měli řadu podnětných návrhů, které budou podle uvážení dále využity.
Prezentace ,,Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR“ a návrhu nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023” jsou přiloženy.

Návrh NAP prezentace

Prezentace- Dotazník_MS1

Rozhovor s ředitelem odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pavlem Vinklerem k přípravě nového Akčního plánu CSR

Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pavel Vinkler poskytl po konání setkání „Platformy zainteresovaných stran CSR“ rozhovor. Vyjádřil se k právě připravovanému novému akčnímu plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice.

Je pravda, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje klíčový strategický dokument „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“?
Ano, mohu to potvrdit. Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době připravuje v pořadí již třetí národní akční plán společenské odpovědnosti organizací. MPO je od roku 2013 hlavním gestorem pro agendu společenské odpovědnosti organizací (CSR) v České republice a v této souvislosti nám Vláda ČR dala za úkol připravit nový akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice a předložit jej do konce září letošního roku. Součástí nového akčního plánu bude i zpráva o plnění současného akčního plánu na léta 2016 – 2018, a to ke dni 30. června 2018.

Kdy a jak jste s přípravami nového národního akčního plánu začali?
S přípravami jsme začali již v polovině roku 2017. Důležitým mezníkem byla naše konference „Společenská odpovědnost organizací ve spojitosti s operačními programy“, kterou jsme zorganizovali ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou kvality ČR. Na této konferenci jsme měli možnost potkat se se zástupci soukromého a veřejného sektoru a prodiskutovat do hloubky konkrétní témata CSR. Velice důležitá je také kontinuální spolupráce s odborníky z praxe, kteří se CSR dlouhodobě zabývají. Při přípravě nového Akčního plánu preferujeme co nejotevřenější přístup, proto jsme připravili již dvě online konzultace široké veřejnosti, která se mohla vyjádřit jak k samotným strategickým prioritám dokumentu, tak i nyní k celému jeho textu. Proto doporučuji všem zájemcům, kteří by rádi ovlivnili text nového Akčního plánu, aby sledovali webové stránky MPO https://www.mpo.cz/cz/podnikani/spolecenska-odpovednost-organizaci/ a www.narodniportal.cz.

Vyplnilo se Vaše očekávání od veřejné on-line konzultace formou dotazníkového šetření? Jak dlouho dotazníkové šetření probíhalo? Kde jsme mohli dotazníkové šetření vyplnit?
S průběhem online konzultace jsme spokojeni. Probíhala formou dotazníkového šetření od poloviny prosince 2017 do konce března 2018. Dotazník, který připravil náš odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu ve spolupráci s experty a podnikatelskými svazy obsahoval 22 otázek. Veřejná on-line konzultace byla umístěna na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, na Národním informačním portále o CSR, na oficiálním portále Agentury CzechTrade BusinessInfo.cz, dále byla veřejná on-line konzultace zaslána na ministerstva, asociace, svazy, vysoké školy tak, aby se do ní mohl zapojit co nejširší okruh respondentů.

Co zajímavé vyplynulo z veřejné on-line konzultace k novému návrhu materiálu „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 -2023“?
Veřejné on-line konzultace se zúčastnilo 52 % respondentů ze soukromého sektoru, 26 % respondentů z neziskového sektoru, zbývající respondenti byli ze státní správní a z místní samosprávy. Z průzkumu vyplynulo, že se 80 % subjektů zabývá CSR. Z toho se více než 2/3 subjektů zabývají agendou CSR déle než 4 roky, tj. dlouhodobě. Respondenti vidí největší přínos CSR především v sociální oblasti (73 %), přínos v ekonomické oblasti vidí respondenti ve 32 %. Do budoucna se budeme snažit naše aktivity více nasměrovat na ekonomický pilíř, protože jsme přesvědčení, že podnikatel, pokud má implementovat CSR ve své firmě, musí za tímto přístupem vidět pozitivní vliv na ekonomiku. Pokud v tomto nebudeme úspěšní, nepodaří se ani koncept CSR v rámci podnikatelských subjektů více prosadit. Důležitou a potěšující informací je pro nás fakt, že více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR.

Vyplynula nějaká informace z veřejné on-line konzultace k novému návrhu materiálu, která Vás nepotěšila?
Jak již jsem zmínil v předchozí odpovědi, nás nepotěšila informace, která říká, že přínos v ekonomické oblasti pro společnost vidí pouze 32 % respondentů. Další skutečnost, která není pozitivní, byla otázka týkající se informačních zdrojů „Odkud jste se o Společenské odpovědnosti organizací (CSR) dozvěděli?“. 46 % respondentů se o společenské odpovědnosti organizací (CSR) dozvídá hlavně z internetu, 36 % respondentů zná CSR z konferencí, seminářů a ze školení. Bohužel speciální webové stránky pro CSR www.narodniportal.cz zná pouze 7 % respondentů. Musím ale zdůraznit, že jsme tento web převzali teprve v lednu 2018. Zde spatřujeme velký prostor pro zlepšení a již nyní připravujeme konkrétní opatření, která by měla situaci zlepšit.

Mohl byste přiblížit připravovaná opatření, která by zvýšila informovanost o společenské odpovědnosti organizací z informačních zdrojů MPO a www.narodniportal.cz?
Ještě jednou uvádím, že jsme webové stránky Národní informační portálu o CSR převzali teprve začátkem roku 2018. A od samého začátku pracujeme na jejich vylepšení. Naším cílem je jejich modernizace, zvýšení návštěvnosti a v neposlední řadě zajištění dostatečné bezpečnosti těchto webových stránek. Chceme, aby tyto webové stránky představovali hlavní informační místo společenské odpovědnosti organizací. Upozornil bych také, že jsme již vydali první číslo nového newsletteru, které je volné dostupné na stránkách www.narodniportal.cz.

Jaké další kroky v současné době probíhají pro tvorbu nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací?
V současné době se mohou zájemci zapojit do veřejné konzultace k novému „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“, která probíhá již od 13. dubna 2018 a bude končit dne 13. května 2018. Respondenti tak mohou ovlivnit konkrétní text Akčního plánu již při jeho přípravě, tj. ještě před oficiálním připomínkovým řízením. Tato veřejná konzultace je umístěna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a na webových stránkách Národního informačního portálu o CSR. Budeme velice rádi za cenné připomínky či další náměty pro tento připravovaný dokument.

Budete připravovat ještě nějakou konferenci, seminář či kulatý stůl ke společenské odpovědnosti organizací v ČR, z které budete čerpat pro tvorbu nového národního akčního plánu CSR?
Dne 23. dubna 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu setkání Platformy zainteresovaných stran, která mohla jako první diskutovat Akční plán. Nyní již připravujeme další kulatý stůl, kde se setkáme s podnikateli. Tento kulatý stůl proběhne 10. května 2018 a budou zde zastoupeny jak hlavní podnikatelské svazy a asociace, tak konkrétní firmy. Těšíme se na důležité informace, které se prolínají businessem a společenskou odpovědností organizací.

A závěrem, co očekáváte od nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice?
Nový Akční plán pro CSR připravujeme spolu s experty z praxe a v kooperaci s podnikatelskými svazy a asociacemi. Doufáme, že kapitoly, které obsahuje nový akční plán, budou hodnotnou kuchařkou pro nové či stávající organizace, které se společenskou odpovědností organizací v České republice již zabývají nebo v nejbližší době budou zabývat. Organizace najdou v novém národním akčním plánu také příklady dobré praxe. Co bych však chtěl zdůraznit, že CSR i nadále chápána jako dobrovolná aktivita a tento princip budeme preferovat i do budoucna.

V rámci prestižních Cen SDGs se ocení také firmy v kategorii Reporting podle SDGs

Praha, 26. dubna 2018 – Česko i letos pokračuje v udílení unikátního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Již podruhé ocení v rámci Cen SDGs nejen nejlepší projekty, které mění svět k lepšímu, ale také ty společnosti, které podle globálních cílů reportují.

Přihlásit nefinanční reporty je možné do 13. května 2018.

Firmy po celém světě postupně mění své byznys modely, aby odpovídaly společenským potřebám a začleňují SDGs nejen do strategie udržitelnosti, ale i do svých nefinančních reportů. Dle posledního výzkumu společnosti Deloitte až 84 % organizací, které vykazují nefinanční údaje, vnímají v jejich reportování přínos a příležitost přezkoumat strategické cíle pro celý manažerský tým. Pro správné a efektivní reportování podle SDGs je důležité v první řadě identifikovat relevantnost jednotlivých SDG a současně nastavit metriky hodnocení pro pochopení širšího dopadu. Nefinanční reporty, které výše uvedené požadavky splňují, budou v rámci prestižních Cen SDGs oceněny v kategorii Reporting podle SDGs. V loňském ročníku tuto cenu vyhrála společnost IKEA Česká republika.
„Zveřejňování zpráv o udržitelnosti bylo na samém začátku považováno za prostředek, kterým lze budovat důvěru ve firmu a zlepšit její pověst. V současnosti se nefinanční reportování proměnilo ve strategický nástroj, který slouží také k podpoře rozhodovacích procesů, ke stimulaci firemního rozvoje, zvýšení výkonnosti, zapojení zainteresovaných stran a přilákání investic,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Globální průzkum společnosti Deloitte, který se zaměřuje miléniály, ukazuje, že mladí lidé od byznysu očekávají stále větší odpovědnost vůči společnosti a současným problémům. Téměř 9 z 10 z nich (86 %) se domnívá, že úspěch firem by neměl být měřen jen z pohledu finanční výkonnosti.

„Agenda 2030 a SDGs představují společný plán, jak zlepšit podmínky a kvalitu života na naší zemi. Jedná se o ambiciózní plán, který nemohou naplnit vlády samy. Týká se nás všech včetně podnikatelského sektoru, který má potřebné znalosti a kapitál k jejich naplnění. Doporučuji všem firmám, aby začlenily SDGs do své byznys strategie včetně nefinančního reportingu. Protože právě měření pokroku se stává klíčovým k naplňování stanovených cílů v rámci takto významné agendy,“ dodává dánský ministr financí Kristian Jensen, pod kterého v Dánsku spadá agenda udržitelnosti a SDGs. Jako zahraniční host na slavnostním galavečeru 12. června 2018 na Ministerstvu zahraničních věcí předá právě cenu za nejlepší nefinanční report. Přihlášky do kategorie Reporting podle SDGs je možné zasílat do 13. května 2018 na webových stránkách www.globalnicile.cz.

Ceny SDGs demonstrují unikátní partnerství a spolupráci mezi sektory (tzv. Public Private Partnership). Druhý ročník nezávislého ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Byznys partnerství dotváří Unilever a Veolia.

Setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

Dne 23. dubna 2018 se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu setkání Platformy zainteresovaných stran Společenské odpovědnosti organizací (CSR).

Jednání Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti organizací zahájil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu. Informoval účastníky o aktuálních změnách v oblasti CSR, ke kterým došlo od ledna 2018 – Platforma CSR bude organizována Odborem podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO, Newsletter nově vydává rovněž výše zmíněný odbor. Národní portál k CSR www.narodniportal.cz je nyní pod správou MPO, v těchto dnech probíhá systémové řešení nové podoby a umístění portálu, jehož cílem je mj. zvýšení návštěvnosti a zajištění bezpečnosti.
Na setkání Platformy zainteresovaných stran CSR prezentoval Miroslav Svoboda z Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR, resp. veřejné on-line konzultace „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023“, která probíhala od poloviny prosince 2017 do konce března 2018. Z průzkumu vyplynulo, že se 80 % subjektů zabývá CSR a více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR.
Ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Pavel Vinkler, seznámil účastníky setkání s postupem příprav návrhu nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023“ včetně časového harmonogramu. V souladu s usnesením vlády č. 49 ze dne 25. ledna 2016 předloží MPO materiál do vlády do 30. září 2018. Stěžejní částí setkání byla diskuse členů Platformy zainteresovaných stran CSR nad návrhem nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023“. Podrobně byly prodiskutovány všechny kapitoly návrhu nového národního akčního plánu včetně navržených aktivit. Účastníci Platformy CSR měli zajímavé podněty zejména k oblastem vzdělávání a veřejné zakázky. Vznesené náměty budou dle zvážení dále využity.
Prezentace ,,Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR“ a návrhu nového „Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací ČR na léta 2019 – 2023” jsou přiloženy zde:

Návrh NAP organizací v ČR na léta 2019-2023

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu CSR

Veřejná on-line konzultace formou dotazníkového šetření probíhala od poloviny prosince 2017 do konce března 2018. Dotazník obsahoval 22 otázek. Výstupy z této on-line konzultace jsou již analyzovány a dle uvážení budou využity pro přípravu nového akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na roky 2019 – 2023.
Veřejná on-line konzultace byla umístěna na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, na Národním informačním portále o CSR, na oficiálním portále Agentury CzechTrade BusinessInfo.cz, dále byla veřejná on-line konzultace zaslána na ministerstva, asociace, svazy, vysoké školy s tím, aby byla volně šířena dále.
Veřejné on-line konzultace se zúčastnilo 52 % respondentů ze soukromého sektoru, 26 % respondentů z neziskového sektoru, zbývající respondenti byli ze státní správy a z místní samosprávy. Z průzkumu vyplynulo, že se 80 % subjektů zabývá CSR. Z toho se více než 2/3 subjektů zabývají CSR déle než 4 roky. Respondenti vidí největší přínos CSR především v sociální oblasti (73 %), přínos v ekonomické oblasti vidí respondenti ve 32 %. Důležitou informací je fakt, že více než polovina respondentů zná Národní akční plán CSR. Průzkum ukázal, že hlavními informačními zdroji jsou internet, konference a školení. ,,Jako gestoři CSR proto nyní intenzivně pracujeme na nových webových stránkách www.narodniportal.cz s cílem jejich modernizace, zvýšení návštěvnosti a v neposlední řadě zajištění dostatečné bezpečnosti webu”, sdělil Pavel Vinkler, ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO.
Vyhodnocení dotazníkového šetření ke stažení zde:
Průzkum CSR pro potřeby MPO ČR