All posts by admin

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství
ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 – Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách

Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.30 hod.
Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1)

Kvalita je v současné době zřejmě jedním z nejčastěji skloňovaných slov v kontextu zadávání veřejných zakázek. Pravidelně diskutujeme o ideálním poměru ceny a kvality, o významu subjektivního hodnocení kvality, o negativních dopadech dlouhodobého tlaku na cenová kritéria. Přesto zatím v České republice (resp. zemích středoevropského regionu) hodnocení „pouze na cenu“ stále dominuje.
Společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek v několika úhlech pohledu. Prvním je nastavení kvalitního systému řízení procesu zadávání veřejných zakázek – jejich lepší příprava, promyšlení všech konsekvencí i evaluace celého procesu. Na to navazuje otázka hodnocení společenských dopadů na úrovni jednotlivé zakázky. A neměli bychom zapomenout sledovat společensky odpovědné požadavky zadavatele i na úrovni dodavatelského řetězce – kde se občas vytrácejí.
Debata předních odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek se tak soustředí na tři klíčová témata – kvalita nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti a v neposlední řadě zajištění férových dodavatelských vztahů.

Program konference:
Zahájení – úvodní slova
1. blok – panelová diskuse: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci
2. blok – panelová diskuse: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
3. blok – panelová diskuse: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
Závěrečná číše vína a networking

Registrovat se na konferenci je možné prostřednictvím elektronického formuláře.
Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ. (Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz)

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 (20.9.)

 

Státní tajemník MPO a předseda Rady kvality ČR vyhlásil nový ročník Národních cen

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych jako státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality České republiky vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyhlašuji pro rok 2018:

  • Národní cenu kvality České republiky v programech START PLUS, CAF a EXCELENCE.
  • Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost

Termín uzávěrky přihlášek prodloužen do 13. 7. 2018.

Účast v Národních cenách Rady kvality České republiky není zpoplatněna. Rada kvality ČR stanovila 60 účastníků jako maximální celkový počet účastníků ve vyhlášených Národních cenách.

Více informací získáte na:

  1. Národní cena kvality České republiky – https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/narodni-ceny/narodni-cena-kvality-cr/
  2. Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/narodni-ceny/narodni-cena-cr-za-spolecenskou-odpovednost/default.htm

Organizace zašle vyplněnou a podepsanou přihlášku elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu sekretariatRKCR@mpo.cz. Obdržené přihlášky eviduje sekretariát Rady kvality ČR. Organizace, která zašle přihlášku do některé z výše uvedených Národních cen bude elektronicky (e-mailem) vyrozuměna o tom, zda je evidována a zařazena mezi uchazeče o účast ve zvoleném programu Národní ceny. Společně s vyrozuměním bude organizaci zaslán návrh smlouvy o spolupráci při hodnocení a další pokyny související s hodnocením. Předpokladem pro to, aby se organizace stala účastníkem, je uzavření zmíněné smlouvy s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Robert Szurman v.r.

Příprava Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice 2019-2023 probíhá dle harmonogramu

Návrh NAP CSR 2019-2023 byl po on-line připomínkovém řízení na webech národního portálu a MPO prezentován na jednání Platformy zainteresovaných stran CSR (23. 4.2018) a dále na kulatém stole se zástupci podnikatelských subjektů (10. 5. 2018). Po těchto zasedáních došlo ze strany přítomných subjektů k dalším připomínkám, které byly po zvážení vypořádány a zapracovány do návrhu NAP CSR 2019 – 2023. Tento návrh je včetně vypořádacího dokumentu rozesílán pro informaci zúčastněným. Za doručené připomínky zpracovatelé všem děkují. V souladu s plánovaným postupem bude v nejbližších dnech návrh zaslán do vnitřního připomínkového řízení na MPO a následně do mezirezortního připomínkového řízení. Jednou z příloh NAP CSR 2019-2023, který bude rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení, bude také vyhodnocení plnění aktivit předchozího NAP CSR 2016-2018.

NAP CSR 19.6.2018

NAP CSR_Vypořádání připomínek

Revoluce v kontaktování záchranných složek či škola hrou ve Středoafrické republice, Česko i letos v Cenách SDGs ocenilo projekty, které zlepšují svět

V úterý 12. června 2018 byly v Černínském paláci v Praze předány Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

Večerem nejvíce rezonovala témata odpovědné spotřeby, boje proti plastu či zlepšení vzdělávání. Vítěze vybírala odborná porota i široká veřejnost ve veřejném hlasování.

Druhý ročník nezávislého ocenění uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Mezi byznys partnery patří Unilever a Veolia. Do výběru se opět zapojila také široká veřejnost. „Ceny SDGs na konkrétních projektech ukazují, jakým směrem by se měla naše společnost ubírat, aby její rozvoj neprobíhal na úkor přírody ani sociální stability. Pro mě osobně jsou oceněné projekty hmatatelným příkladem toho, čeho se snaží při mnohdy dlouhých a abstraktních jednáních dosáhnout OSN. Dokazují, že toto úsilí dává smysl,“ uvedl ministr zahraničních věcí Martin Stropnický.

V kategorii Reporting podle SDGs byl oceněn report společnosti Siemens. Na základě srozumitelné analýzy české situace přispívá Siemens k řešení významných problémů, zejména odliv mozků, rozvoj inovací a podpora sociální transformace. SDGs jsou srozumitelně začleněny do korporátní strategie. Report, i díky výborné grafice, srozumitelně zveřejňuje komplexní data nejen o proběhnuvších projektech, ale konkrétně zveřejňuje Siemens své závazky a cíle do roku 2024.

Cenu České rozvojové agentury získala nezisková organizace SIRIRI s projektem Škola hrou ve Středoafrické republice. Škola hrou spojuje využití moderních pedagogických metod s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce Sango. Pavel Frelich, ředitel České rozvojové agentury dodává: Na tomto inovativním projektu jsme ocenili, že na jeho přípravě spolupracovali i středoafričtí učitelé a odpovídá tak tomu, co středoafrické školství skutečně potřebuje. Tento projekt založený na myšlenkách J. A. Komenského má vysoký standard pedagogiky 21. století a oslovil už zhruba 20 000 žáků a několik stovek místních pedagogů. Zájem o něj navíc stoupá.

Cenu pro mladé leadery do 30 let, kterou zaštituje Forbes Česko, získal Filip Maleňák s Aplikací Záchranka. Jedná se o systém tísňového volání nové generace, kdy je telefonický hovor na tísňovou linku 155 doplněn datovou komunikací. Cenu předali ambasadoři globálních cílů v Česku, biochemička Karina Movsesjan, která se umístila v letošním výběru Forbes 30 pod 30, a Yemi A. D., umělec, tanečník a podnikatel.

Dva vítěze vybrala také široká veřejnost. V kategorii Byznys zvítězila společnost MIWA, která prostřednictvím distribučně-prodejního systému zajišťuje bezodpadovou cestu zboží od výrobce až do prodejny, hygienicky a s využitím technologií pro komfortní nákup a chytrý přehled o původu a kvalitě zboží.

V kategorii veřejná sféra veřejnost nejvíce zaujal program Skutečně zdravá škola. Ten rozvíjí kulturu zdravého a udržitelného stravování prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na pochopení vztahů mezi jídlem, kulturou, zdravím a životním prostředím, přispívá ke zvýšení čerstvosti a zlepšení výživové hodnoty a kvality pokrmů ve školních jídelnách.

Cenu odborné poroty, která je složena z řad vyhlašovatelů, byznys a mediálních partnerů, získal projekt Protierozní kalkulačka od Ministerstva zemědělství. „Projekt pomáhá posilovat schopnost půdy odolávat erozi i suchu. To se v současné době stává závažným problémem, který pociťujeme všichni. Vítězství v Cenách SDGs pomůže poukázat na to, že je nutné změnit naše chování, abychom ochránili dostatek kvalitní půdy pro budoucí generace. Vítězství Ministerstva zemědělství také dokazuje, že veřejná sféra není jen o nevládních organizacích, ale také o státní správě,“ dodává Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Ceny SDGs byly vítězům předány v Černínském paláci na Ministerstvu zahraničních věcí za osobní účasti ministra financí Dánského království, Kristiana Jensena, pod jehož silový resort spadá agenda SDGs v Dánsku. Roli moderátorů slavnostního večera se ujali SDGs ambasadoři, spisovatelka Barbara Nesvadbová spolu s Petrem Šimůnkem, šéfredaktorem Forbes Česko.

Vítězové si odnesli designové ceny z betonu od Gravelli dle návrhu LaceUp. Letos s unikátní myšlenkou. Trofej lze otevřít až v roce 2030, kdy agenda SDGs oficiálně končí. Ukrývají v sobě ručně psané poselství od Jeffreyho Sachse, SDGs Advokáta OSN a jednoho z nejvlivnějších světových ekonomů, který se v loňském roce zúčastnil prvního ročníku vyhlašování Cen SDGs v Česku.

Po slavnostním galavečeru byla v Zahradách Černínského paláce připravena zero-waste recepce, která byla sestavena byla např. z křivé zeleniny, fairtradové kávy či zmrzliny. A aby se předešlo plýtvání, účastníci měli možnost si odnést jídlo s sebou v unikátních dózách v edici SDGs od IKEA.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o. je nezisková společnost,  která provozuje kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Kontakt:  ing.Radim Filák, 724551757, rfilak@eltma.cz